ALGC 24V AC DC                 

               任觅